Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług tradycyjnych oraz drogą elektroniczną przez Fundację Akademia Żeglarstwa PRESTIGE, ul. Bitwy Pod Płowcami 61, 81-731 Sopot; NIP: 5851490780, dalej Fundacja.
 2. Regulamin skierowany jest do każdego Usługobiorcy, niezależnie od formy prawnej. W rozumieniu Regulaminu Usługobiorca to:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Na usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu składają się w szczególności:
  1. Świadczenie usług szkoleniowych, w tym szkolenia dzieci i młodzieży,
  2. Organizowanie wszelkich form wypoczynku zorganizowanego,
  3. Realizacja projektów ujętych w statucie Fundacji.
 4. Usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Koszt usługi jest określony w ofercie umieszczonej na stronie Fundacji.
 6. W przypadku świadczenia usług indywidualnych, ustalony koszt koszt każdorazowo przekazywany jest przez Fundację w formie oferty wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.

Złożenie zamówienia

 1. Usługobiorca zainteresowany świadczeniem usług przez Fundację składa drogą mailową na adres wskazany na stronie fundacjaprestige.com /kontakt, prośbę o przedstawienie oferty handlowej, bądź też przez formularz rejestracyjny dostępny w ofercie.
 2. W odpowiedzi na e-mail Usługobiorcy Fundacja składa ograniczoną czasowo propozycję dotyczącą realizacji usługi, która zawiera informację o zakresie realizowanej usługi, jej koszcie oraz terminie jej wykonania.
 3. Potwierdzanie zamówienia odbywa się poprzez skuteczne złożenie zamówienia (na piśmie, w tym drogą elektroniczną) potwierdzającego przyjęcie przekazanej przez Fundację oferty.
 4. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy, Fundacja wystawia faktury, pod warunkiem otrzymania wszelkich danych do prawidłowego jej wystawienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Usługobiorca jest zobligowany do opłacenia usługi z góry na podstawie otrzymanego potwierdzenia zamówienia, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inny termin rozliczenia. Po opłacaniu zamówienia, Usługobiorca otrzyma fakturę VAT.
 6. Fundacja nie realizuje płatności gotówkowych. Płatność powinna nastąpić w terminie wskazanym przez Fundację odpowiednio w zamówieniu/fakturze VAT. Niedotrzymanie terminu płatności przez Usługobiorcę może skutkować odmówieniem świadczenia usługi przez Fundację. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie Fundacji.
 7. Jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, Fundacja dokona zwrotu środków w ciągu 14 dni roboczych na konto, z którego został dokonany przelew przez Usługobiorcę.
 8. Moment opłacania usługi przez Usługobiorcę jest momentem zawarcia umowy na świadczenie usług.
 9. W przypadku świadczenia usług o charakterze ciągłym (szkolenia całoroczne ) warunki płatności określane są w zawartej umowie o świadczenie usług z Usługobiorcą.
 10. Rozpoczęcie świadczenia usługi odbywa się dopiero po skutecznym złożeniu zamówienia oraz opłacenia z góry kosztu usługi, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inny termin rozliczenia.
 11. Na podstawie indywidualnych ustaleń, ze względu na statut prawny lub wysokość wynagrodzenia, Fundacja może zgodzić się na opłacenie usługi z góry lub podział płatności na części. Jednakże musi to zostać potwierdzone w korespondencji mailowej pomiędzy Fundacją oraz Usługobiorcą. Jeżeli w takim wypadku Fundacja rozpocznie świadczenie usługi, jednakże z przyczyn niezależnych od niego nie dojdzie do pełnego wykonania usługi, Usługobiorca jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez Fundację kosztów. Koszty oblicza się w oparciu o algorytm: liczba godzina razy 250 zł netto plus obowiązująca dla rodzaju usługi stawka VAT.

Zasady świadczenia usług

 1. Usługi są świadczone przez Fundację z najwyższą starannością oraz zachowaniem zawodowego profesjonalizmu.
 2. Fundacja posiada wiedzę i kwalifikacje do świadczenia usług dla Usługobiorców.
 3. Fundacja dba o zachowanie poufności w zakresie świadczonych usług oraz przekazywanych przez Usługobiorcę informacji. W przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych Fundacja zobowiązuje się zobligować je do zachowania wszelkich pozyskanych w związku z realizacją zlecenia informacji w poufności.
 4. Fundacja stara się udzielić odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, jednak nie gwarantuje minimalnego czasu odpowiedzi na zapytania e-mail, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za brak odpowiedzi, w sytuacji, gdy wiadomość e-mail od Usługobiorcy zostanie zakwalifikowana przez konto pocztowe jako SPAM lub skrzynka pocztowa Usługobiorcy będzie przepełniona.
 5. Fundacja nie wyklucza przyznania dodatkowego rabatu w związku z wcześniejszym korzystaniem z usług lub większej liczby zamówień. W takim wypadku rabat jest uzgadniany indywidualnie.

Odstąpienie od umowy i obowiązki Usługobiorcy

 1. W momencie dokonania płatności za usługę (lub część usługi), Fundacja rozpoczyna świadczenie usługi i Usługobiorca traci prawo do całkowitego odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli Fundacja wyrazi zgodę na dokonanie płatności po wykonaniu usługi, Usługobiorca traci prawo do całkowitego odstąpienia od umowy z momentem rozpoczęcia wykonania usługi.
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi, jeżeli po przyjęciu oferty Usługobiorcy nie dokonał płatności lub częściowej płatności. W przypadku, gdy Fundacja zgodzi się na płatność po wykonaniu usługi, Usługobiorca ma prawo odstąpić od całości umowy, tylko jeżeli Fundacja nie przystąpił do rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów lub całości wynagrodzenia, w zależności od tego, czy usługa została już wykonana czy nie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Usługobiorca może wysłać wiadomość e-mail do Fundacji na adres kontaktowy wskazany na stronie fundacjaprestige.com/kontakt, z informacją o rezygnacji z zamówionej usługi.
 5. Brak dokonania płatności, jeżeli została ustalona z góry jest traktowany jako odstąpienie od umowy i nie wymaga dodatkowych działań po stronie Usługobiorcy, chyba że Usługobiorca i Fundacja wyraźnie ustalili inaczej zamówieniu lub zawartej umowie.
 6. Usługobiorca nie ma prawa dostarczać Fundacji treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia uzasadnionej reklamacji na świadczone usługi. Reklamacji należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, szczegóły podstawy reklamacji na adres e-mail Fundacji wskazany na stronie fundacjaprestige.com/kontakt.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia ich skutecznego złożenia.
 3. Reklamacji nie podlega wysokość wynagrodzenia, błędna interpretacja funkcjonalności przez Usługobiorcę, brak satysfakcji Usługobiorcy.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną jest Fundacja
 2. Dane Usługobiorcy, przetwarzane jedynie w celu i na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji Usługi, oraz celach wynikających z przepisów szczegółowych.
 3. Dane Usługobiorcy przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z usług na zasadach określonych w Regulaminie, będą przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Fundacją umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych. Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
 4. Dane Usługobiorcy przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 2 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania ostatniej wiadomości przez Usługobiorcę.
 5. Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi windykacyjne. Fundacja może także udostępniać dane Usługobiorcy w celu należytego świadczenia usług, innym podmiotom.
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem administratora. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie fundacjaprestige.com/kontakt.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania jej danych do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Powierzenie danych osobowych

 1. Jeżeli w związku z realizacją usługi, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Fundację, dla których administratorem jest Usługobiorca, wówczas przed przystąpieniem do realizacji usługi administrator dokona powierzenia danych osobowych
 2. Fundacja, jako Procesor, zobowiązuje się przetwarzać dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Fundacja oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności:
  1. Dokonał wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. Wdrożone środki są na poziomie co najmniej takim, jakiego wymaga art. 32 RODO.
  3. Przeszkolił oraz zobligował do zachowania poufności personel, który będzie przetwarzał dane.
  4. Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są powierzane, Procesor przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.
 4. Fundacja oświadcza, że nadała odpowiednie upoważnienia dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.
 5. Fundacja zobowiązała osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych do zachowania wszelkich danych oraz sposobów ich zabezpieczeń w poufności.
 6. Fundacja oświadcza, że wdrożyła i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa informacji.
 7. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych Fundacja bez zbędnej zwłoki – zgłasza je Administratorowi danych.
 8. Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Fundacja bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.
 9. Fundacja niezwłocznie poinformuje Administratora danych o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy lub organy ścigania.

Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu wynikających ze zmian w sposobie świadczenia usług lub wynikających ze zmian przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.